• 18/2/2022

Oberta l'edició ordinària 2022 dels Planes de Sostenibilitat Turística en Destinacions

La Conferència Sectorial de Turisme del 17 de febrer de 2022 ha aprovat la convocatòria de la tercera edició ordinària del Programa de Planes de Sostenibilitat Turística en Destinacions

La Conferència Sectorial de Turisme del 17 de febrer de 2022 ha aprovat la convocatòria de la tercera edició ordinària del Programa de Planes de Sostenibilitat Turística en Destinacions, l'instrument principal d'intervenció de l'Administració turística espanyola. La Secretaria d'Estat de Turisme destina 23 milions d'euros a aquesta edició que, una vegada més, cofinançaran les Comunitats Autònomes i entitats locals els projectes de les quals siguin seleccionats.

L'objectiu del programa és avançar cap a la transformació de les destinacions turístiques cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial. Aquesta edició ordinària de Planes de 2022 es dirigeix a tres categories de destinacions turístiques: sol i platja, rural i urbà.

L'entitat beneficiària i responsable de l'execució del pla en totes les seves fases haurà de ser una entitat local d'entre les previstes en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local:

  • El municipi.
  • La província.
  • L'illa en els arxipèlags balear i canari.
  • Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les Comunitats Autònomes de conformitat amb aquesta llei i els corresponents Estatuts d'Autonomia.
  • Les àrees metropolitanes.
  • Les mancomunitats de municipis.

La proposta es presentarà telemàticament davant la Comunitat Autònoma en la qual estigui situat la destinació sol·licitant en la forma establerta per aquesta.

Termini de presentació de propostes: Del 18 de febrer al 31 de març, tots dos inclusivament.

Les Comunitats Autònomes remetran a la Secretaria d'Estat de Turisme totes les sol·licituds rebudes, que analitzaran i valoraran les dues administracions.

Les propostes de Planes hauran d'incloure:

  • Dades bàsiques del sol·licitant.
  • Memòria econòmica relativa al cost i el finançament.
  • Memòria tècnica del pla.
  • Annexos.

Hauran de remetre's emplenant l'Annex I de la convocatòria.

Memoria [DOCX] [128.84 kB]

FAQs sobre el Programa [PDF] [1.23 MB]

Programa i Convocatòria 2022 [PDF] [1.24 MB]

Estratègia Sostenibilitat Turística en Destinació [PDF] [1.19 MB]