Ajudes per al sector hoteler

S'han engegat el Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis del Sector Residencial (uso habitatge i hoteler) i el Pla d'Impuls al Medi ambient en el Sector Hoteler, PIMA SOL.

Programa Pareer

Els objectius del Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis del Sector Residencial són:

  • promoure la realització de mesures d'estalvi i eficiència energètica sobre l'envolupant, les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació dels edificis existents d'ús residencial (d'ús hoteler i d'ús habitatge), i la incorporació d'energies renovables (biomassa i geotèrmia, principalment).
  • al seu torn, el Pla d'Impuls al Medi ambient en el Sector Hoteler complementa al Programa anterior pretenent reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle provinents de sectors difusos.
  • promoure una iniciativa que ajudi en la millora energètica i ambiental en el sector hoteler, que a més contribueixi a fer-ho més competitiu i de major qualitat.
  • regular l'adquisició de crèdits de carboni per les emissions deCo 2 reduïdes mitjançant inversions per a la rehabilitació energètica de les seves instal·lacions.
  • facilitar el finançament d'inversions en rehabilitació energètica de les instal·lacions hoteleres per part del Banc Europeu d'Inversions i d'institucions financeres espanyoles.
  • crear ocupació i activitat econòmica estimulant les actuacions de rehabilitació energètica d'instal·lacions hoteleres.

Pimasol