Estudi sobre el turisme de salut a Espanya

Aquest estudi pretén analitzar l'estat actual i potencial del turisme de salut a Espanya, entès com un producte turístic que pot ser clau per a l'economia espanyola en els propers anys. S'identifiquen els principals agents que participen en el turisme de salut a Espanya, els mercats i països emissors, els serveis demandats i a potenciar, el perfil de turista de salut, i altres condicionants d'aquesta oferta i demanda, com els requisits d'accés a Espanya per part d'estrangers, les polítiques i estratègies públiques de suport al turisme de salut, o el previsible impacte de la Directiva Europea de Salut Transfronterera i les normatives que regulen la mobilitat de persones a Europa o al món.

L'objectiu últim d'aquesta anàlisi és identificar les fortaleses i febleses d'aquesta indústria a Espanya, amb l'ànim d'establir un futur pla d'acció que, incidint sobre la demanda i l'oferta, posicioni a Espanya en el mapa internacional del turisme de salut com una veritable potència. Al final del document s'estableix una bateria de mesures encaminades a potenciar l'actuació de les administracions públiques implicades (Turisme, Sanitat) així com dels agents privats participants en la cadena de valor d'aquesta indústria, per impulsar el turisme de salut.

Encara que l'estudi versa en general sobre el Turisme de Salut a Espanya, es prestarà especial atenció al subsegmento Turisme Mèdic, puix que existeixen menys dades i informació respecte Wellness, del que si es disposa una gran quantitat de dades derivades de treballs de recerca previs. Més endavant, l'estudi defineix i fita tots dos termes, integrats en el concepte més ampli de Turisme de Salut.

Estudi sobre el Turisme de Salut a Espanya [PDF] [9.01 MB]