Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030

Objectiu de l'Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030

El Govern d'Espanya, a través de la Secretaria d'Estat de Turisme, està elaborant l'Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030, una agenda nacional de turisme per afrontar els reptes del sector en el mitjà i llarg termini, impulsant els tres pilars de la sostenibilitat: socioeconòmica, mediambiental i territorial. Per a això, s'ha impulsat un procés participatiu en el qual s'està implicant al sector i les comunitats autònomes.

L'objectiu de la nova Estratègia és asseure les bases de la transformació del turisme espanyol cap a un model de creixement sostingut i sostenible, que ens permeti mantenir la seva posició de lideratge mundial. El nou model, estarà recolzat en la millora de la capacitat competitiva i rendibilitat de la indústria, en els valors naturals i culturals diferencials de les destinacions, i en la distribució equitativa dels beneficis i les càrregues del turisme.

Com a document previ al disseny d'aquesta Estratègia de Turisme Sostenible es presenta ara aquest Informe que defineix les directrius estratègiques d'aquesta nova agenda nacional de turisme, analitzant els reptes futurs que haurà d'afrontar el sector turístic en la propera dècada.

La futura Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030 és un compromís i un pla que ha de contribuir a la consecució dels ODS de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.

Per què és necessari elaborar una nova Estratègia de Turisme?

Espanya és líder mundial en el sector turístic, i constitueix un dels principals pilars de la nostra economia, font d'ingressos (aporta l'11,7% del PIB) i de generació d'ocupació, empra al 12,2% del total d'afiliats a Espanya.

Es porta 40 anys impulsant el creixement d'aquest sector. Al llarg d'aquestes dècades les estratègies han anat evolucionant, del turisme de “sol i platja” a unes estratègies més centrades en la qualitat. No obstant això, el sector afronta ara nous reptes, profunds canvis socials i en els sectors productius, que requereixen una nova visió i l'adopció de noves fórmules que permetin a aquest sector mantenir i incrementar els seus resultats.

Fonaments per a un nou model turístic sostenible

L'Estratègia proposa un model de creixement turístic per als propers anys basat en els següents principis:

 • Creixement soci econòmic, pel que s'haurà de treballar en favor de la competitivitat i rendibilitat del sector, apostant per la qualitat i accelerant el procés de transformació digital.
 • Preservació dels valors naturals i culturals, partint de la base que la conservació del nostre extens patrimoni cultural i natural és un objectiu prioritari.
 • Benefici social, per aconseguir un repartiment dels beneficis del sector, i afrontar reptes com la despoblació del mitjà rural a Espanya.
 • Participació i governança, vertebrant mecanismes de governança participativa entre l'Estat i les Administracions competents a tots els nivells.
 • Adaptació permanent, atès que no es tracta només de cercar la qualitat i la millora, sinó també de possibilitar que el sector tingui capacitat de resposta enfront del nou entorn de canvis constants.
 • Lideratge, que persegueix consolidar el paper d'Espanya com a líder mundial en el sector.

Eixos estratègics

Fixat l'objectiu perseguit i els fonaments del Pla es defineixen els cinc eixos estratègics de la nova Agenda del Govern per al sector turístic.

 1. Governança col·laborativa.
 2. Creixement sostenible.
 3. Transformació competitiva.
 4. Espai turístic, empreses i persones.
 5. Producte, màrqueting i intel·ligència turística.