• 15/11/2016

Obertura del termini d'inscripció en la llista indicativa d'agències de viatges de la Comunitat Europea per a la recepció de grups de turistes xinesos: del 15 de novembre al 2 de desembre de 2016

En aplicació del Memoràndum d'acord entre l'Administració Nacional de Turisme de la República Popular de la Xina i la Comunitat Europea sobre visats i qüestions connexes en relació amb els grups de turistes xinesos, de data 12 de febrer de 2004, que concedeix als Estats Membres el Status de Destinació Autoritzada, conegut com ADS (“Approved Destination Status”), la Secretaria d'Estat de Turisme del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme va a procedir a l'actualització de la llista d'agències de viatges espanyoles de receptiu interessades en grups de turistes xinesos per a la seva posterior comunicació a l'Administració Nacional de Turisme de la Xina (CNTA) i als Consolats d'Espanya en la república Popular la Xina, encarregats d'emetre els visats als turistes xinesos. 

La CNTA inclou aquesta llista en la seva base de dades d'agències de viatges de receptiu de la Comunitat Europea, amb les quals les AAVV xineses poden contractar els serveis de receptiu en la CE. A més, el llistat definitiu apareixerà a la Web del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, en la Secció dedicada a Turisme. 

La llista és jurídicament indicativa, no obligatòria, segons interpretació de la Comissió Europea; no obstant això, es recomana a les AAVV, que efectivament vagin a contractar amb AAVV xineses la prestació de serveis de receptiu en la CE, que s'inscriguin en aquesta llista. 

La raó d'aquesta inscripció no és solament possibilitar la contractació per les AAVV xineses. Les oficines consulars dels Estats membres de la CE, en l'ús de les facultats que els confereix la Instrucció Consular Comuna de la CE, exigeixen a les AAVV xineses, en sol·licitar aquestes els visats, una certificació de l'agència de viatges europea receptiva, amb especificació de tots els serveis contractats i reservats per al grup ADS. 

La llista indicativa d'AAVV, una vegada integrada per la Delegació de la Comissió Europea a la Xina, és l'únic instrument que disposen les oficines consulars dels Estats membres de la CE a la Xina per comprovar que l'empresa europea declarada per l'AV xinesa emissora per al receptiu en destinació és una autèntica agència de viatges i no un altre tipus d'empresa. 

L'Administració Turística la Xina ha manifestat a la Delegació de la Comissió Europea a Pequín la seva intenció d'actualitzar la llista semestralment perquè les agències de viatges pertanyents als països europeus inclosos en el Memoràndum d'acord puguin ser incloses en la base de dades a la qual tenen accés les AAVV xineses autoritzades per a l'emissió de grups de turistes a l'exterior. 

Totes les agències de viatge establertes a Espanya que estiguin interessades a figurar en la llista indicativa d'agències de viatges de la Comunitat Europea per a la recepció de grups de turistes xinesos, hauran de comunicar-ho a la Secretaria d'Estat de Turisme, a través de la: 

 • Sotsdirecció General de Cooperació i Competitivitat Turística
 • C/ Capità Hi hagi, 41 (28020 – Madrid)
 • Telèfon 91.732.64.71
 • Fax 91.732.64.74
 • Correu electrònic: sgcooperacionturistica@minetad.es 

Termini d'inscripció

Del 15 de novembre al 2 de desembre de 2016

Totes les sol·licituds, una vegada revisades, seran contestades individualment. 

Es distingeixen dos supòsits: 

 1. Renovació: per a agències de viatges que ja figurin en el llistat de maig de 2016 
 2. Nova inscripció: per a aquelles agències que no figurin en dita llistada (incloses les que haguessin figurat en llistats anteriors). 

Requisits 

Nova inscripció 

L'Agència de Viatges interessada ha de comunicar per a la inscripció les següents dades: 

 • Nombre completo de la agencia de viajes (nombre oficial o comercial, el que deseen que aparezca en el listado)
 • Persona de contacte- Adreça postal (Calli/Via, nombre i Codi Postal)
 • Número de telèfon
 • Fax (si ho hi hagués)
 • Adreça de correu electrònic
 • Certificat d'inscripció o Llicència expedida per l'autoritat administrativa competent de la Comunitat Autònoma corresponent, que demostri que l'empresa sol·licitant està autoritzada a exercir com a agència de viatge i posseeix el corresponent títol-llicencia o Certificat d'inscripció.
 • És obligatori enviar còpia escanejada del seu títol-llicencia o Certificat d'inscripció a l'adreça de correu electrònic sgcooperacionturistica@minetad.es o bé al fax: 91.732.64.74 (enviar per fax només en cas que per algun motiu no puguin enviar-ho escanejat per e-mail). 

Renovació 

Les agències de viatge espanyoles que figurin en el llistat de maig de 2016 i desitgin seguir incloses en la relació han de comunicar-ho també pel mateix procediment. De no fer-ho, s'entendrà que desitgen donar-se de baixa i seran excloses automàticament de la llista. 

Per a la renovació de la inscripció i amb la finalitat de mantenir actualitzat el contingut del llistat, han de comunicar-se les següents dades: 

Nom complet de l'agència de viatges (nom oficial o comercial, el que desitgin que aparegui en el llistat)

 • Persona de contacte- Adreça postal (Calli/Via, nombre, i Codi Postal)
 • Número de telèfon
 • Fax (si ho hi hagués)
 • Adreça de correu electrònic
 • Nombre de Registre o Llicència expedida per l'autoritat administrativa competent de la seva Comunitat Autònoma (en ser renovació no és necessari que enviïn còpia escanejada del títol-llicencia o certificat d'inscripció en haver-se enviat en la inscripció anterior, però sí notificar el mateix per a la seva comprovació).  
Comunicat llistat ADS novembre 2016