• 09/09/2013

Os Ministerios de Fomento e de Industria, Enerxía e Turismo asinan un acordo para mellorar a sinalización turística nas estradas do Estado

-
  • Os destinos turísticos sinalízanse nas estradas estatais por medio de carteis homologados, se están incluídos nun catálogo.
  • O catálogo ampliarase a un máximo de 200 novos destinos adicionais aos xa existentes.

Madrid, 16 de xullo de 2013 (Ministerio de Fomento)

O Secretario de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, Rafael Catalá, e a Secretaria de Estado de Turismo e Presidenta do Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), Isabel Borrego, asinaron hoxe no Ministerio de Fomento, un acordo de cooperación para a ampliación do catálogo do sistema de sinalización turística homologada (SISTHO) nas estradas estatais. En virtude do mesmo,  o catálogo existente de destinos turísticos que poden ser sinalizados ampliarase nun máximo de 200 novos destinos, adicionais aos xa existentes.

O obxectivo deste acordo é a mellora da sinalización turística nas estradas estatais, e o impulso do desenvolvemento do sector turístico. Por medio da sinalización turística facilítase ao viaxeiro a toma de decisións sobre a visita a destinos próximos á estrada e de gran interese turístico, todo iso a través dun sistema de sinalización homoxéneo e facilmente reconocible.

O SISTHO

O Sistema de Sinalización Turística Homologada (SISTHO) creouse en 1998, mediante o convenio subscrito entre o entón Secretario de Estado de Infraestruturas e Transportes e a Secretaria de Estado de Comercio, Turismo e da Pequena e Mediana Empresa. Grazas a este acordo sinalizáronse nas estradas estatais os destinos turísticos incluídos nun catálogo consensuado coas Comunidades Autónomas. Os criterios de implantación, pictogramas e deseño dos carteis definíronse no manual do sistema de sinalización turística homologada na rede de estradas do Estado, editado no ano 2000 polo Ministerio de Fomento, que se pode descargar nesta ligazón: 

Manual do sistema de sinalización turística homologada na rede de estradas do Estado [PDF] [10,84 MB].

O presente acordo permitirá actualizar o manual do SISTHO así como o catálogo de destinos, o cal se ampliará nun número máximo de douscentos destinos turísticos adicionais aos xa existentes.

O presente acordo permitirá actualizar o manual do SISTHO así como o catálogo de destinos, o cal se ampliará nun número máximo de douscentos destinos turísticos adicionais aos xa existentes.O presente acordo permitirá actualizar o manual do SISTHO así como o catálogo de destinos, o cal se ampliará nun número máximo de douscentos destinos turísticos adicionais aos xa existentes.

Tras o sinatura do acordo, crearase unha comisión de seguimento, integrada por membros da Dirección Xeral de Estradas e da Secretaría de Estado de Turismo. Dita comisión, entre outros labores, estudará a participación doutros organismos, entidades ou empresas, nos termos definidos no acordo que hoxe se asina.

A vixencia temporal do acordo será indefinida, levándose a cabo a súa revisión cada dous anos.

Acuerdo para la mejora de la señalización turística en las carreteras del Estado