Punto de Contacto Central España para garantías de viaxes combinadas e servizos de viaxe vinculados

Información pública de organizadores e comerciantes polo miúdo que cumpren coas súas obrigas de protección fronte á insolvencia, segundo a normativa vixente, conforme aos datos achegados polas autoridades autonómicas competentes.

Norma Reguladora

Real Decreto-lei 23/2018, do 21 de decembro (BOE 27/12/2018) de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario e viaxes combinadas e servizos de viaxe vinculados, que incorpora a Directiva (UE) 2015/2302 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de novembro de 2015, relativa ás viaxes combinadas e aos servizos de viaxe vinculados

Máis Información

Rexistro Central de Garantías