• 15/11/2016

Apertura do prazo de inscrición na lista indicativa de axencias de viaxes da Comunidade Europea para a recepción de grupos de turistas chineses: do 15 de novembro ao 2 de decembro de 2016

En aplicación del Memorándum de Acuerdo entre la Administración Nacional de Turismo de la República Popular de China y la Comunidad Europea sobre visados y cuestiones conexas en relación con los grupos de turistas chinos, de fecha 12 de febrero de 2004, que concede a los Estados Miembros el Status de Destino Autorizado, conocido como ADS (“Approved Destination Status”), la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo va a proceder a la actualización de la lista de agencias de viajes españolas de receptivo interesadas en grupos de turistas chinos para su posterior comunicación a la Administración Nacional de Turismo de China (CNTA) y a los Consulados de España en la república Popular China, encargados de emitir los visados a los turistas chinos. 

A CNTA inclúe esa lista na súa base de datos de axencias de viaxes de receptivo da Comunidade Europea, coas cales as AAVV chinesas poden contratar os servizos de receptivo na CE. Ademais, a listaxe definitiva aparecerá na Web do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, na Sección dedicada a Turismo. 

A lista é xuridicamente indicativa, non obrigatoria, segundo interpretación da Comisión Europea; no entanto, recoméndase ás AAVV, que efectivamente vaian contratar con AAVV chinesas a prestación de servizos de receptivo na CE, que se inscriban en dita lista. 

La razón de esta inscripción no es solamente posibilitar la contratación por las AAVV chinas. Las oficinas consulares de los Estados miembros de la CE, en el uso de las facultades que les confiere la Instrucción Consular Común de la CE, exigen a las AAVV chinas, al solicitar éstas los visados, una certificación de la agencia de viajes europea receptiva, con especificación de todos los servicios contratados y reservados para el grupo ADS. 

La lista indicativa de AAVV, una vez integrada por la Delegación de la Comisión Europea en China, es el único instrumento de que disponen las oficinas consulares de los Estados miembros de la CE en China para comprobar que la empresa europea declarada por la AV china emisora para el receptivo en destino es una auténtica agencia de viajes y no otro tipo de empresa. 

A Administración Turística China manifestou á Delegación da Comisión Europea en Pequín a súa intención de actualizar a lista semestralmente para que as axencias de viaxes pertencentes aos países europeos incluídos no Memorándum de acordo poidan ser incluídas na base de datos á que teñen acceso as AAVV chinesas autorizadas para a emisión de grupos de turistas ao exterior. 

Todas las agencias de viaje establecidas en España que estén interesadas en figurar en la lista indicativa de agencias de viajes de la Comunidad Europea para la recepción de grupos de turistas chinos, deberán comunicarlo a la Secretaría de Estado de Turismo, a través de la: 

 • Subdirección Xeral de Cooperación e Competitividade Turística
 • C/ Capitán Haia, 41 (28020 – Madrid)
 • Teléfono 91.732.64.71
 • Fax 91.732.64.74
 • Correo electrónico: sgcooperacionturistica@minetad.es 

Prazo de inscrición

Do 15 de novembro ao 2 de decembro de 2016

Todas as solicitudes, unha vez revisadas, serán contestadas individualmente. 

Distínguense dous supostos: 

 1. Renovación: para axencias de viaxes que xa figuren na listaxe de maio de 2016 
 2. Nova inscrición: para aquelas axencias que non figuren na este listaxe (incluídas as que figurasen en listaxes anteriores). 

Requisitos 

Nova inscrición 

A Axencia de Viaxes interesada debe comunicar para a inscrición os seguintes datos: 

 • Nombre completo de la agencia de viajes (nombre oficial o comercial, el que deseen que aparezca en el listado)
 • Persoa de contacto- Enderezo postal (Cale/Vía, número e Código Postal)
 • Número de teléfono
 • Fax (se o houbese)
 • Dirección de correo electrónico
 • Certificado de inscrición ou Licenza expedida pola autoridade administrativa competente da Comunidade Autónoma correspondente, que demostre que a empresa solicitante está autorizada a exercer como axencia de viaxe e posúe o correspondente título-licencia ou Certificado de inscrición.
 • É obrigatorio enviar copia escaneada do seu título-licencia ou Certificado de inscrición á dirección de correo electrónico sgcooperacionturistica@minetad.es ou ben ao fax: 91.732.64.74 (enviar por fax só no caso de que por algún motivo non poidan envialo escaneado por e-mail). 

Renovación 

As axencias de viaxe españolas que figuren na listaxe de maio de 2016 e desexen seguir incluídas na relación deben comunicalo tamén polo mesmo procedemento. De non facelo, entenderase que desexan darse de baixa e serán excluídas automaticamente da lista. 

Para a renovación da inscrición e co fin de manter actualizado o contido da listaxe, han de comunicarse os seguintes datos: 

Nome completo da axencia de viaxes (nome oficial ou comercial, o que desexen que apareza na listaxe)

 • Persoa de contacto- Enderezo postal (Cale/Vía, número, e Código Postal)
 • Número de teléfono
 • Fax (se o houbese)
 • Dirección de correo electrónico
 • Número de Rexistro ou Licenza expedida pola autoridade administrativa competente da súa Comunidade Autónoma (ao ser renovación non é necesario que envíen copia escaneada do título-licencia ou certificado de inscrición ao enviarse na inscrición anterior, pero si notificar o mesmo para a súa comprobación).  
Comunicado listado ADS novembro 2016