• 3/5/2016

Apertura del plazo de inscripción en la lista indicativa de agencias de viajes de la Comunidad Europea para la recepción de grupos de turistas chinos: del 5 al 30 de mayo de 2016

En aplicación del Memorándum de Acuerdo entre la Administración Nacional de Turismo de la República Popular de China y la Comunidad Europea sobre visados y cuestiones conexas en relación con los grupos de turistas chinos, de fecha 12 de febrero de 2004, que concede a los Estados Miembros el Status de Destino Autorizado, conocido por ADS (“Approved Destination Status”), la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo va a proceder a la actualización de la lista de agencias de viajes españolas de receptivo interesadas en grupos de turistas chinos para su posterior comunicación a la Administración Nacional de Turismo de China (CNTA) y a los Consulados de España en la república Popular China, encargados de emitir los visados a los turistas chinos.

La CNTA inclou aquesta llista en la seva base de dades d'agències de viatges de receptiu de la Comunitat Europea, amb les quals les AAVV xineses poden contractar els serveis de receptiu en la CE. A més, el llistat definitiu apareixerà a la Web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, en la Secció dedicada a Turisme.

La llista és jurídicament indicativa, no obligatòria, segons interpretació de la Comissió Europea; no obstant això, es recomana a les AAVV, que efectivament vagin a contractar amb AAVV xineses la prestació de serveis de receptiu en la CE, que s'inscriguin en aquesta llista.

La raó d'aquesta inscripció no és solament possibilitar la contractació per les AAVV xineses. Les oficines consulars dels Estats membres de la CE, en l'ús de les facultats que els confereix la Instrucció Consular Comuna de la CE, exigeixen a les AAVV xineses, en sol·licitar aquestes els visats, una certificació de l'agència de viatges europea receptiva, amb especificació de tots els serveis contractats i reservats per al grup ADS.

La llista indicativa d'AAVV, una vegada integrada per la Delegació de la Comissió Europea a la Xina, és l'únic instrument que disposen les oficines consulars dels Estats membres de la CE a la Xina per comprovar que l'empresa europea declarada per l'AV xinesa emissora per al receptiu en destinació és una autèntica agència de viatges i no un altre tipus d'empresa.

L'Administració Turística la Xina ha manifestat a la Delegació de la Comissió Europea a Pequín la seva intenció d'actualitzar la llista semestralment perquè les agències de viatges pertanyents als països europeus inclosos en el Memoràndum d'acord puguin ser incloses en la base de dades a la qual tenen accés les AAVV xineses autoritzades per a l'emissió de grups de turistes a l'exterior.

Totes les agències de viatge establertes a Espanya que estiguin interessades a figurar en la llista indicativa d'agències de viatges de la Comunitat Europea per a la recepció de grups de turistes xinesos, hauran de comunicar-ho a la Secretaria d'Estat de Turisme, a través de la:

Sotsdirecció General de Cooperació i Competitivitat Turística:

Termini d'inscripció

Del 5 de maig al 30 de maig de 2016.

Totes les sol·licituds, una vegada revisades, seran contestades individualment.

Es distingeixen dos supòsits: Renovació: per a agències de viatges que figurin en el llistat de novembre de 2015; i Nova inscripció: per a aquelles agències que no figurin en dita llistada (incloses les que haguessin figurat en llistats anteriors).

Nova inscripció

L'Agència de Viatges interessada ha de comunicar per a la inscripció les següents dades:

 • Nombre completo de la agencia de viajes (nombre oficial o comercial, el que deseen que aparezca en el listado)
 • Persona de contacte
 • Adreça postal (Calli/Via, nombre i Codi Postal)
 • Número de telèfon
 • Fax (si ho hi hagués)
 • Adreça de correu electrònic
 • Certificat d'inscripció o Llicència expedida per l'autoritat administrativa competent de la Comunitat Autònoma corresponent, que demostri que l'empresa sol·licitant està autoritzada a exercir com a agència de viatge i posseeix el corresponent títol-llicencia o Certificat d'inscripció.
 • És obligatori enviar còpia escanejada del seu títol-llicencia o Certificat d'inscripció a l'adreça de correu electrònic sgcooperacion@tourspain.es o bé al fax: 91.732.64.74 (enviar per fax només en cas que per algun motiu no puguin enviar-ho escanejat per e-mail).

Renovació

Les agències de viatge espanyoles que figurin en el llistat de novembre de 2015 i desitgin seguir incloses en la relació han de comunicar-ho també pel mateix procediment. De no fer-ho, s'entendrà que desitgen donar-se de baixa i seran excloses automàticament de la llista.

Per a la renovacióde la inscripció i amb la finalitat de mantenir actualitzat el contingut del llistat han de comunicar-se les següents dades:

 • Nombre completo de la agencia de viajes (nombre oficial o comercial, el que desee que aparezca en el listado)
 • Persona de contacte
 • Adreça postal (Calli/Via, nombre, i Codi Postal)
 • Número de telèfon
 • Fax (si ho hi hagués)
 • Adreça de correu electrònic
 • Nombre de Registre o Llicència expedida per l'autoritat administrativa competent de la seva Comunitat Autònoma (en ser renovació no és necessari que enviïn còpia escanejada del títol-llicencia o certificat d'inscripció en haver-se enviat en la inscripció anterior, però sí notificar el mateix per a la seva comprovació).

Comunicat Renovació Llistat ADS maig 2016