• 03/05/2016

Apertura del plazo de inscripción en la lista indicativa de agencias de viajes de la Comunidad Europea para la recepción de grupos de turistas chinos: del 5 al 30 de mayo de 2016

En aplicación do Memorándum de acordo entre a Administración Nacional de Turismo da República Popular de China e a Comunidade Europea sobre visados e cuestións conexas en relación cos grupos de turistas chineses, con data do 12 de febreiro de 2004, que concede aos Estados Membros o Status de Destino Autorizado, coñecido por ADS (“Approved Destination Status”), a Secretaría de Estado de Turismo do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo vai proceder á actualización da lista de axencias de viaxes españolas de receptivo interesadas en grupos de turistas chineses para a súa posterior comunicación á Administración Nacional de Turismo de China (CNTA) e aos Consulados de España na república Popular China, encargados de emitir os visados aos turistas chineses.

A CNTA inclúe esa lista na súa base de datos de axencias de viaxes de receptivo da Comunidade Europea, coas cales as AAVV chinesas poden contratar os servizos de receptivo na CE. Ademais, a listaxe definitiva aparecerá na Web do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, na Sección dedicada a Turismo.

A lista é xuridicamente indicativa, non obrigatoria, segundo interpretación da Comisión Europea; no entanto, recoméndase ás AAVV, que efectivamente vaian contratar con AAVV chinesas a prestación de servizos de receptivo na CE, que se inscriban en dita lista.

A razón desta inscrición non é soamente posibilitar a contratación polas AAVV chinesas. As oficinas consulares dos Estados membros da CE, no uso das facultades que lles confire a Instrución Consular Común da CE, esixen ás AAVV chinesas, ao solicitar estas os visados, unha certificación da axencia de viaxes europea receptiva, con especificación de todos os servizos contratados e reservados para o grupo ADS.

A lista indicativa de AAVV, unha vez integrada pola Delegación da Comisión Europea en China, é o único instrumento de que dispoñen as oficinas consulares dos Estados membros da CE en China para comprobar que a empresa europea declarada pola AV chinesa emisora para o receptivo en destino é unha auténtica axencia de viaxes e non outro tipo de empresa.

A Administración Turística China manifestou á Delegación da Comisión Europea en Pequín a súa intención de actualizar a lista semestralmente para que as axencias de viaxes pertencentes aos países europeos incluídos no Memorándum de acordo poidan ser incluídas na base de datos á que teñen acceso as AAVV chinesas autorizadas para a emisión de grupos de turistas ao exterior.

Todas as axencias de viaxe establecidas en España que estean interesadas en figurar na lista indicativa de axencias de viaxes da Comunidade Europea para a recepción de grupos de turistas chineses, deberán comunicalo á Secretaría de Estado de Turismo, a través da:

Subdirección Xeral de Cooperación e Competitividade Turística:

Prazo de inscrición

Do 5 de maio ao 30 de maio de 2016.

Todas as solicitudes, unha vez revisadas, serán contestadas individualmente.

Distínguense dous supostos: Renovación: para axencias de viaxes que figuren na listaxe de novembro de 2015; e Nova inscrición: para aquelas axencias que non figuren na este listaxe (incluídas as que figurasen en listaxes anteriores).

Nova inscrición

A Axencia de Viaxes interesada debe comunicar para a inscrición os seguintes datos:

 • Nombre completo de la agencia de viajes (nombre oficial o comercial, el que deseen que aparezca en el listado)
 • Persoa de contacto
 • Enderezo postal (Cale/Vía, número e Código Postal)
 • Número de teléfono
 • Fax (se o houbese)
 • Dirección de correo electrónico
 • Certificado de inscrición ou Licenza expedida pola autoridade administrativa competente da Comunidade Autónoma correspondente, que demostre que a empresa solicitante está autorizada a exercer como axencia de viaxe e posúe o correspondente título-licencia ou Certificado de inscrición.
 • É obrigatorio enviar copia escaneada do seu título-licencia ou Certificado de inscrición á dirección de correo electrónico sgcooperacion@tourspain.es ou ben ao fax: 91.732.64.74 (enviar por fax só no caso de que por algún motivo non poidan envialo escaneado por e-mail).

Renovación

As axencias de viaxe españolas que figuren na listaxe de novembro de 2015 e desexen seguir incluídas na relación deben comunicalo tamén polo mesmo procedemento. De non facelo, entenderase que desexan darse de baixa e serán excluídas automaticamente da lista.

Para a renovación da inscrición e co fin de manter actualizado o contido da listaxe han de comunicarse os seguintes datos:

 • Nombre completo de la agencia de viajes (nombre oficial o comercial, el que desee que aparezca en el listado)
 • Persoa de contacto
 • Enderezo postal (Cale/Vía, número, e Código Postal)
 • Número de teléfono
 • Fax (se o houbese)
 • Dirección de correo electrónico
 • Número de Rexistro ou Licenza expedida pola autoridade administrativa competente da súa Comunidade Autónoma (ao ser renovación non é necesario que envíen copia escaneada do título-licencia ou certificado de inscrición ao enviarse na inscrición anterior, pero si notificar o mesmo para a súa comprobación).

Comunicado Renovación Listado ADS maio 2016