• 23/5/2017

Obertura del termini d'inscripció/renovació de la llista indicativa d'agències de viatges de la Comunitat Europea per a la recepció de grups de turistes xinesos: del 22 de maig al 7 de juny de 2017

En aplicación del Memorándum de Acuerdo entre la Administración Nacional de Turismo de la República Popular de China y la Comunidad Europea sobre visados y cuestiones conexas en relación con los grupos de turistas chinos, de fecha 12 de febrero de 2004, que concede a los Estados Miembros el Status de Destino Autorizado, conocido como ADS (“Approved Destination Status”), la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital va a proceder a la actualización de la lista de agencias de viajes españolas de receptivo interesadas en grupos de turistas chinos para su posterior comunicación a la Administración Nacional de Turismo de China (CNTA) y a los Consulados de España en la República Popular China, encargados de emitir los visados a los turistas chinos.

La CNTA inclou aquesta llista en la seva base de dades d'agències de viatges de receptiu de la Comunitat Europea, amb les quals les agències de viatges xineses poden contractar els serveis de receptiu als països membres de la Unió Europea. A més, el llistat definitiu apareixerà a la Web del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, en la Secció dedicada al Turisme.

La llista és jurídicament indicativa, no obligatòria, segons interpretació de la Comissió Europea, però no obstant això, es recomana a les agències de viatges, que efectivament vagin a contractar amb agències de viatges xineses la prestació de serveis de receptiu en la Unió Europea, que s'inscriguin en aquesta llista.

La raó d'aquesta inscripció no és solament possibilitar la contractació per les agències de viatges xineses. Les oficines consulars dels Estats membres de la Unió Europea, en l'ús de les facultats que els confereix la Instrucció Consular Comuna de la CE, exigeixen a les agències de viatges xineses, en sol·licitar aquestes els visats, una certificació de l'agència de viatges europea receptiva, amb especificació de tots els serveis contractats i reservats per al grup ADS.

La llista indicativa d'agències de viatges, una vegada integrada per la Delegació de la Comissió Europea a la Xina, és l'únic instrument que disposen les oficines consulars dels Estats membres de la UE a la Xina, per comprovar que l'empresa europea declarada per l'agència de viatges xinesa emissora per al receptiu en destinació, és una autèntica agència de viatges i no un altre tipus d'empresa.

L'Administració Turística la Xina ha manifestat a la Delegació de la Comissió Europea a Pequín la seva intenció d'actualitzar la llista semestralment perquè les agències de viatges pertanyents als països europeus inclosos en el Memoràndum d'acord puguin ser incloses en la base de dades a la qual tenen accés les agències de viatges xineses autoritzades per a l'emissió de grups de turistes a l'exterior.

Totes les agències de viatge establertes a Espanya que estiguin interessades a figurar en la llista indicativa d'agències de viatges de la Unió Europea per a la recepció de grups de turistes xinesos, hauran de comunicar-ho a la Secretaria d'Estat de Turisme, a través de:

Sotsdirecció General de Cooperació i Competitivitat Turística

Termini d'inscripció

Del 22 de maig al 7 de juny de 2017.

Totes les sol·licituds, una vegada revisades, seran contestades individualment.

Es distingeixen dos supòsits:

 • Nova inscripció: per a aquelles agències que no figurin en el llistat de novembre de 2016 (incloses les que haguessin figurat en llistats anteriors).
 • Renovació: per a agències de viatges que ja figurin en el llistat de novembre de 2016.

Documentació a aportar

Nova inscripció

 • Certificat d'inscripció o Llicència expedida per l'autoritat administrativa competent de la Comunitat Autònoma corresponent, que demostri que l'empresa sol·licitant està autoritzada a exercir com a agència de viatge i posseeix el corresponent títol-llicencia o Certificat d'inscripció. És obligatori enviar còpia escanejada del seu títol-llicencia o Certificat d'inscripció a l'adreça de correu electrònic sgcooperacionturistica@minetad.es o bé al fax: 91.732.64.74 (enviar per fax només en cas que per algun motiu no puguin enviar-ho escanejat per e-mail).
 • Nombre completo de la agencia de viajes (nombre oficial o comercial que deseen que aparezca en el listado)
 • Adreça de correu electrònic (adreça corporativa i molt important: que sigui un correu que es revisi amb assiduïtat i no correus individuals de persones que puguin no estar en l'empresa al cap d'alguntemps ).
 • Persona de contacte
 • Adreça postal (Calli/Via, nombre i Codi Postal)
 • Número de telèfon
 • Fax (si ho hi hagués)

Renovació

Les agències de viatge espanyoles que figurin en el llistat de novembre de 2016 i desitgin seguir incloses en la relació han de comunicar-ho també pel mateix procediment. De no fer-ho, s'entendrà que desitgen donar-se de baixa i seran excloses automàticament de la llista.

Per a la renovacióde la inscripció i amb la finalitat de mantenir actualitzat el contingut del llistat, han de comunicar-se les següents dades:

 • És requisit imprescindible comunicar el Nombre de registre o Llicència expedida per l'autoritat administrativa competent de la seva Comunitat Autònoma (en ser renovació no és necessari que enviïn còpia escanejada en haver-se enviat en la inscripció anterior, però sí notificar el nombre per a la seva comprovació). Sense aquesta dada no es renovarà la inscripció.
 • Adreça de correu electrònic (adreça corporativa i molt important: que sigui un correu que es revisi amb assiduïtat i no correus individuals de persones que puguin no estar en l'empresa al cap d'alguntemps )
 • Nombre de la agencia de viajes (nombre oficial o comercial, el que deseen que aparezca en el listado)
 • Persona de contacte
 • Adreça postal (Calli/Via, nombre, i Codi Postal)
 • Número de telèfon
 • Fax (si ho hi hagués)

Comunicat Renovació Llistat ADS maig 2017