• 23/05/2017

Apertura do prazo de inscrición/renovación da lista indicativa de axencias de viaxes da Comunidade Europea para a recepción de grupos de turistas chineses: do 22 de maio ao 7 de xuño de 2017

En aplicación do Memorándum de acordo entre a Administración Nacional de Turismo da República Popular de China e a Comunidade Europea sobre visados e cuestións conexas en relación cos grupos de turistas chineses, con data do 12 de febreiro de 2004, que concede aos Estados Membros o Status de Destino Autorizado, coñecido como ADS (“Approved Destination Status”), a Secretaría de Estado de Turismo do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital vai proceder á actualización da lista de axencias de viaxes españolas de receptivo interesadas en grupos de turistas chineses para a súa posterior comunicación á Administración Nacional de Turismo de China (CNTA) e aos Consulados de España na República Popular China, encargados de emitir os visados aos turistas chineses.

A CNTA inclúe esa lista na súa base de datos de axencias de viaxes de receptivo da Comunidade Europea, coas cales as axencias de viaxes chinesas poden contratar os servizos de receptivo nos países membros da Unión Europea. Ademais, a listaxe definitiva aparecerá na Web do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, na Sección dedicada ao Turismo.

A lista é xuridicamente indicativa, non obrigatoria, segundo interpretación da Comisión Europea, pero no entanto, recoméndase ás axencias de viaxes, que efectivamente vaian contratar con axencias de viaxes chinesas a prestación de servizos de receptivo na Unión Europea, que se inscriban en dita lista.

A razón desta inscrición non é soamente posibilitar a contratación polas axencias de viaxes chinesas. As oficinas consulares dos Estados membros da Unión Europea, no uso das facultades que lles confire a Instrución Consular Común da CE, esixen ás axencias de viaxes chinesas, ao solicitar estas os visados, unha certificación da axencia de viaxes europea receptiva, con especificación de todos os servizos contratados e reservados para o grupo ADS.

A lista indicativa de axencias de viaxes, unha vez integrada pola Delegación da Comisión Europea en China, é o único instrumento de que dispoñen as oficinas consulares dos Estados membros da UE en China, para comprobar que a empresa europea declarada pola axencia de viaxes chinesa emisora para o receptivo en destino, é unha auténtica axencia de viaxes e non outro tipo de empresa.

A Administración Turística China manifestou á Delegación da Comisión Europea en Pequín a súa intención de actualizar a lista semestralmente para que as axencias de viaxes pertencentes aos países europeos incluídos no Memorándum de acordo poidan ser incluídas na base de datos á que teñen acceso as axencias de viaxes chinesas autorizadas para a emisión de grupos de turistas ao exterior.

Todas as axencias de viaxe establecidas en España que estean interesadas en figurar na lista indicativa de axencias de viaxes da Unión Europea para a recepción de grupos de turistas chineses, deberán comunicalo á Secretaría de Estado de Turismo, a través de:

Subdirección Xeral de Cooperación e Competitividade Turística

Prazo de inscrición

Do 22 de maio ao 7 de xuño de 2017.

Todas as solicitudes, unha vez revisadas, serán contestadas individualmente.

Distínguense dous supostos:

 • Nova inscrición: para aquelas axencias que non figuren na listaxe de novembro de 2016 (incluídas as que figurasen en listaxes anteriores).
 • Renovación: para axencias de viaxes que xa figuren na listaxe de novembro de 2016.

Documentación a achegar

Nova inscrición

 • Certificado de inscrición ou Licenzaexpedida pola autoridade administrativa competente da Comunidade Autónoma correspondente, que demostre que a empresa solicitante está autorizada a exercer como axencia de viaxe e posúe o correspondente título-licencia ou Certificado de inscrición. É obrigatorio enviar copia escaneada do seu título-licencia ou Certificado de inscrición á dirección de correo electrónico sgcooperacionturistica@minetad.es ou ben ao fax: 91.732.64.74 (enviar por fax só no caso de que por algún motivo non poidan envialo escaneado por e-mail).
 • Nombre completo de la agencia de viajes (nombre oficial o comercial que deseen que aparezca en el listado)
 • Dirección de correo electrónico (dirección corporativa e moi importante: que sexa un correo que se revise con asiduidade e non correos individuais de persoas que poidan non estar na empresa ao cabo dalgúntempo ).
 • Persoa de contacto
 • Enderezo postal (Cale/Vía, número e Código Postal)
 • Número de teléfono
 • Fax (se o houbese)

Renovación

As axencias de viaxe españolas que figuren na listaxe de novembro de 2016 e desexen seguir incluídas na relación deben comunicalo tamén polo mesmo procedemento. De non facelo, entenderase que desexan darse de baixa e serán excluídas automaticamente da lista.

Para a renovación da inscrición e co fin de manter actualizado o contido da listaxe, han de comunicarse os seguintes datos:

 • É requisito imprescindible comunicar o Número de rexistro ou Licenza expedida pola autoridade administrativa competente da súa Comunidade Autónoma (ao ser renovación non é necesario que envíen copia escaneada ao enviarse na inscrición anterior, pero si notificar o número para a súa comprobación). Sen ese dato non se renovará a inscrición.
 • Dirección de correo electrónico (dirección corporativa e moi importante: que sexa un correo que se revise con asiduidade e non correos individuais de persoas que poidan non estar na empresa ao cabo dalgúntempo )
 • Nombre de la agencia de viajes (nombre oficial o comercial, el que deseen que aparezca en el listado)
 • Persoa de contacto
 • Enderezo postal (Cale/Vía, número, e Código Postal)
 • Número de teléfono
 • Fax (se o houbese)

Comunicado Renovación Listado ADS maio 2017