• 30/9/2014

Octubre 2014: se abre el plazo de inscripción de las agencias de viajes de la Comunidad Europea para la recepción de turistas chinos

-

En aplicació del Memoràndum d'acord entre l'Administració Nacional de Turisme de la República Popular de la Xina i la Comunitat Europea sobre visats i qüestions connexes en relació amb els grups de turistes xinesos, de data 12 de febrer de 2004, que concedeix als Estats Membres el Status de Destinació Autoritzada, conegut per ADS (“Approved Destination Status”), es procedeix a l'actualització de la  llista d'agències de viatges espanyoles de receptiu interessades en grups de turistes xinesos per a la seva posterior comunicació a l'Administració Nacional de Turisme de la Xina (CNTA). La CNTA  inclou aquesta llista en la seva base de dades d'agències de viatges de receptiu de la CE amb les quals les AAVV xineses poden contractar els serveis de receptiu en la CE.

Totes les agències de viatge establertes a Espanya que estiguin interessades a figurar en aquesta llista, hauran de comunicar-ho a la Secretaria d'Estat de Turisme, a través de la:

Sotsdirecció General de Cooperació i Competitivitat Turística:

Termini d'inscripció

Del 30 de setembre al 25 d'octubre de 2014.

Totes les sol·licituds, una vegada revisades, seran contestades individualment.

Es distingeixen dues suposats: Renovació: per a agències de viatges que figurin en  el llistat de maig de 2014; i Nova inscripció:: per a aquelles agències que no figurin en dita llistada (incloses les que haguessin figurat en llistats anteriors).

Nova inscripció

Per a la inscripció han de comunicar-se les següents dades:

 • Nom complet de l'agència de viatges
 • Persona de contacte
 • Adreça postal (Calli/Via, nombre i Codi Postal)
 • Número de telèfon
 • Fax (si ho hi hagués)
 • Adreça de correu electrònic
 • Nombre de Registre o Llicència expedida per l'autoritat administrativa competent  de la  Comunitat Autònoma corresponent que demostri que l'empresa sol·licitant està autoritzada a exercir com a agència de viatge i posseeix el corresponent títol-llicencia.
 • En tot cas hauran d'enviar còpia del seu títol-llicencia al fax 91.732.64.74, o bé la còpia escanejada  d'aquest títol-llicencia a l'adreça de correu electrònic sgcooperacion@tourspain.es

Renovació

Las agencias de viaje españolas que figuren en el listado de mayo de 2014 y deseen seguir incluidas en la relación deben comunicarlo también por el mismo procedimiento. De no hacerlo, se entenderá que desean darse de baja y serán excluidas automáticamente de la lista.

Per a la renovació de la inscripció i amb la finalitat de mantenir actualitzat el contingut del llistat han de comunicar-se les següents dades:

 • Nom complet de l'agència de viatges
 • Persona de contacte
 • Adreça postal (Calli/Via, nombre, i Codi Postal)
 • Número de telèfon
 • Fax (si ho hi hagués)
 • Adreça de correu electrònic
 • Nombre de Registre o Llicència expedida per l'autoritat administrativa competent que demostri que l'empresa sol·licitant està autoritzada a exercir com a agència de viatge i posseeix el corresponent títol-llicencia (en aquest cas no és necessari que enviïn còpia del títol-llicencia en haver-se enviat en la inscripció anterior, però sí notificar el mateix per a la seva comprovació). 

La llista és jurídicament indicativa segons interpretació de la Comissió Europea; no obstant això,  es recomana a les AAVV que efectivament vagin a contractar amb AAVV xineses la prestació de serveis de receptiu en la CE que s'inscriguin en aquesta llista.

La raó d'aquesta inscripció no és solament possibilitar la contractació per les AAVV xineses. Les oficines consulars dels Estats membres de la CE, en l'ús de les facultats que els confereix la Instrucció Consular Comuna de la CE, exigeixen a les AAVV xineses, en sol·licitar aquestes els visats, una certificació de l'AV europea receptiva, amb especificació de tots els serveis contractats i reservats per al grup ADS.

La llista indicativa d'AAVV, una vegada integrada per la Delegació de la Comissió Europea a la Xina, és l'únic instrument que disposen les oficines consulars dels Estats membres de la CE a la Xina per comprovar que l'empresa europea declarada per l'AV xinesa emissora per al receptiu en destinació és una autèntica agència de viatges i no un altre tipus d'empresa.

L'Administració Turística la Xina ha manifestat a la Delegació de la Comissió Europea a Pequín la seva intenció d'actualitzar la llista semestralment perquè les agències de viatges pertanyents als països europeus inclosos en el Memoràndum d'acord puguin ser incloses en la base de dades a la qual tenen accés les AAVV xineses autoritzades per a l'emissió de grups de turistes a l'exterior.

Ver comunicado de prensa [PDF] [431 KB]