• 8/9/2013

Apertura del plazo de inscripción en la lista indicativa de agencias de viajes de la Comunidad Europea para la recepción de grupos de turistas chinos

En aplicación del Memorándum de Acuerdo entre la Administración Nacional de Turismo de la República Popular de China y la Comunidad Europea sobre visados y cuestiones conexas en relación con los grupos de turistas chinos, de fecha 12 de Febrero de 2004, que concede a los Estados Miembros el Status de Destino Autorizado, conocido por ADS(“Approved Destination Status”), se procede a la actualización de la lista de agencias de viajes españolas de receptivo interesadas en grupos de turistas chinos para su posterior comunicación a la Administración Nacional de Turismo de China (CNTA). La CNTA incluye esa lista en su base de datos de agencias de viajes de receptivo de la CE con las cuales las AAVV chinas pueden contratar los servicios de receptivo en la CE.

Totes les agències de viatge establertes a Espanya que estiguin interessades a figurar en aquesta llista, hauran de comunicar-ho a la Secretaria d'Estat de Turisme, a través de la:

 • Sotsdirecció General de Cooperació i Competitivitat Turística
 • C/ Capità Hi hagi, 41 (28020 – Madrid) Nova Adreça
 • Telèfon 91.732.64.68. Fax 91.732.64.74 Nous Números de telèfon i Fax
 • Correu electrònic: sgcooperacion@tourspain.es

Termini d'inscripció

Fins al 30 de Setembre de 2013.

Totes les sol·licituds, una vegada revisades, seran contestades individualment.

Es distingeixen dos supòsits:

 • Renovació: per a agències de viatges que figurin en el llistat de març de 2013; i
 • Nova inscripció: per a aquelles agències que no figurin en dita llistada (incloses les que haguessin figurat en llistats anteriors).

Nova Inscripció

Per a la inscripció han de comunicar-se les següents dades:

 • Nom complet de l'agència de viatges
 • Persona de contacte
 • Adreça postal (Via, nombre, i Codi Postal)
 • Números de telèfon i fax
 • Adreça de correu electrònic
 • Nombre de Registre o Llicència expedida per l'autoritat administrativa competent de la Comunitat Autònoma corresponent que demostri que l'empresa sol·licitant està autoritzada a exercir com a agència de viatge i posseeix el corresponent títol-llicencia.

En tot cas hauran d'enviar còpia del seu títol-llicencia al fax 91.732.64.74, o bé la còpia escanejada d'aquest títol-llicencia a l'adreça de correu electrònic sgcooperacion@tourspain.es.

Renovació

Les agències de viatge espanyoles que figurin en el llistat de març de 2013 i desitgin seguir incloses en la relació han de comunicar-ho també pel mateix procediment. De no fer-ho, s'entendrà que desitgen donar-se de baixa i seran excloses automàticament de la llista.

Per a la renovació de la inscripció i amb la finalitat de mantenir actualitzat el contingut del llistat han de comunicar-se les següents dades:

 • Nom complet de l'agència de viatges
 • Persona de contacte
 • Adreça postal (Via, nombre, i Codi Postal)
 • Números de telèfon i fax
 • Adreça de correu electrònic
 • Nombre de Registre o Llicència expedida per l'autoritat administrativa competent que demostri que l'empresa sol·licitant està autoritzada a exercir com a agència de viatge i posseeix el corresponent títol-llicencia

En aquest cas, no és necessari que enviïn còpia del títol-llicencia en haver-se enviat en la inscripció anterior.

La llista és jurídicament indicativa segons interpretació de la Comissió Europea; no obstant això, es recomana a les AAVV que efectivament vagin a contractar amb AAVV xineses la prestació de serveis de receptiu en la CE que s'inscriguin en aquesta llista.

La raó d'aquesta inscripció no és solament possibilitar la contractació per les AAVV xineses. Les oficines consulars dels Estats membres de la CE, en l'ús de les facultats que els confereix la Instrucció Consular Comuna de la CE, exigeixen a les AAVV xineses, en sol·licitar aquestes els visats, una certificació de l'AV europea receptiva, amb especificació de tots els serveis contractats i reservats per al grup ADS.

La llista indicativa d'AAVV, una vegada integrada per la Delegació de la Comissió Europea a la Xina, és l'únic instrument que disposen les oficines consulars dels Estats membres de la CE a la Xina per comprovar que l'empresa europea declarada per l'AV xinesa emissora per al receptiu en destinació és una autèntica agència de viatges i no un altre tipus d'empresa. 

L'Administració Turística la Xina ha manifestat a la Delegació de la Comissió Europea a Pequín la seva intenció d'actualitzar la llista semestralment perquè les agències de viatges pertanyents als països europeus inclosos en el Memoràndum d'acord puguin ser incloses en la base de dades a la qual tenen accés les AAVV xineses autoritzades per a l'emissió de grups de turistes a l'exterior.

Veure comunicat de premsa