• 08/09/2013

Apertura do prazo de inscrición na lista indicativa de axencias de viaxes da Comunidade Europea para a recepción de grupos de turistas chineses

En aplicación do Memorándum de acordo entre a Administración Nacional de Turismo da República Popular de China e a Comunidade Europea sobre visados e cuestións conexas en relación cos grupos de turistas chineses, con data do 12 de Febreiro de 2004, que concede aos Estados Membros o Status de Destino Autorizado, coñecido por ADS(“Approved Destination Status”), procédese á actualización da lista de axencias de viaxes españolas de receptivo interesadas en grupos de turistas chineses para a súa posterior comunicación á Administración Nacional de Turismo de China (CNTA). A CNTA inclúe esa lista na súa base de datos de axencias de viaxes de receptivo da CE coas cales as AAVV chinesas poden contratar os servizos de receptivo na CE.

Todas as axencias de viaxe establecidas en España que estean interesadas en figurar en esta lista, deberán comunicalo á Secretaría de Estado de Turismo, a través da:

 • Subdirección Xeral de Cooperación e Competitividade Turística
 • C/ Capitán Haia, 41 (28020 – Madrid) Nova Dirección
 • Teléfono 91.732.64.68. Fax 91.732.64.74 Novos Números de Teléfono e Fax
 • Correo electrónico: sgcooperacion@tourspain.es

Prazo de inscrición

Ata o 30 de Setembro de 2013.

Todas as solicitudes, unha vez revisadas, serán contestadas individualmente.

Distínguense dous supostos:

 • Renovación: para axencias de viaxes que figuren na listaxe de marzo de 2013; e
 • Nova inscrición: para aquelas axencias que non figuren na este listaxe (incluídas as que figurasen en listaxes anteriores).

Nova Inscrición

Para a inscrición han de comunicarse os seguintes datos:

 • Nome completo da axencia de viaxes
 • Persoa de contacto
 • Enderezo postal (Vía, número, e Código Postal)
 • Números de teléfono e fax
 • Dirección de correo electrónico
 • Número de Rexistro ou Licenza expedida pola autoridade administrativa competente da Comunidade Autónoma correspondente que demostre que a empresa solicitante está autorizada a exercer como axencia de viaxe e posúe o correspondente título-licencia.

En todo caso deberán enviar copia do seu título-licencia ao fax 91.732.64.74, ou ben a copia escaneada do este título-licencia á dirección de correo electrónico sgcooperacion@tourspain.es.

Renovación

As axencias de viaxe españolas que figuren na listaxe de marzo de 2013 e desexen seguir incluídas na relación deben comunicalo tamén polo mesmo procedemento. De non facelo, entenderase que desexan darse de baixa e serán excluídas automaticamente da lista.

Para a renovación da inscrición e co fin de manter actualizado o contido da listaxe han de comunicarse os seguintes datos:

 • Nome completo da axencia de viaxes
 • Persoa de contacto
 • Enderezo postal (Vía, número, e Código Postal)
 • Números de teléfono e fax
 • Dirección de correo electrónico
 • Número de Rexistro ou Licenza expedida pola autoridade administrativa competente que demostre que a empresa solicitante está autorizada a exercer como axencia de viaxe e posúe o correspondente título-licencia

Neste caso, non é necesario que envíen copia do título-licencia ao enviarse na inscrición anterior.

A lista é xuridicamente indicativa segundo interpretación da Comisión Europea; no entanto, recoméndase ás AAVV que efectivamente vaian contratar con AAVV chinesas a prestación de servizos de receptivo na CE que se inscriban en dita lista.

A razón desta inscrición non é soamente posibilitar a contratación polas AAVV chinesas. As oficinas consulares dos Estados membros da CE, no uso das facultades que lles confire a Instrución Consular Común da CE, esixen ás AAVV chinesas, ao solicitar estas os visados, unha certificación da AV europea receptiva, con especificación de todos os servizos contratados e reservados para o grupo ADS.

A lista indicativa de AAVV, unha vez integrada pola Delegación da Comisión Europea en China, é o único instrumento de que dispoñen as oficinas consulares dos Estados membros da CE en China para comprobar que a empresa europea declarada pola AV chinesa emisora para o receptivo en destino é unha auténtica axencia de viaxes e non outro tipo de empresa. 

A Administración Turística China manifestou á Delegación da Comisión Europea en Pequín a súa intención de actualizar a lista semestralmente para que as axencias de viaxes pertencentes aos países europeos incluídos no Memorándum de acordo poidan ser incluídas na base de datos á que teñen acceso as AAVV chinesas autorizadas para a emisión de grupos de turistas ao exterior.

Ver comunicado de prensa