Estudo sobre o turismo de saúde en España

Este estudo pretende analizar o estado actual e potencial do turismo de saúde en España, entendido como un produto turístico que pode ser clave para a economía española nos próximos anos. Identifícanse os principais axentes que participan no turismo de saúde en España, os mercados e países emisores, os servizos demandados e a potenciar, o perfil de turista de saúde, e outros condicionantes desta oferta e demanda, como os requisitos de acceso a España por parte de estranxeiros, as políticas e estratexias públicas de apoio ao turismo de saúde, ou o previsible impacto da Directiva Europea de Saúde Transfronteiriza e as normativas que regulan a mobilidade de persoas en Europa ou no mundo.

O obxectivo último desta análise é identificar as fortalezas e debilidades desta industria en España, co ánimo de establecer un futuro plan de acción que, incidindo sobre a demanda e a oferta, situar a España no mapa internacional do turismo de saúde como unha verdadeira potencia. Ao final do documento establécese unha batería de medidas encamiñadas a potenciar a actuación das administracións públicas implicadas (Turismo, Sanidade) así como dos axentes privados participantes na cadea de valor desta industria, para impulsar o turismo de saúde.

Aínda que o estudo versa en xeral sobre o Turismo de Saúde en España, prestarase especial atención ao subsegmento Turismo Médico, por canto existen menos datos e información respecto Wellness, do que se se dispón unha gran cantidade de datos derivados de traballos de investigación previos. Máis adiante, o estudo define e acouta ambos os termos, integrados no concepto máis amplo de Turismo de Saúde.

Estudo sobre o Turismo de Saúde en España [PDF] [9.01 MB]