Eixo 5: Produto, mercadotecnia e intelixencia turística

España é líder no produto sol e praia nos seus mercados tradicionais europeos, pero non o é noutros produtos de maior penetración no territorio, especialmente no interior. Por tanto, hai que manter o liderado no produto sol e praia, e diversificar a proposta de valor con produtos que estendan o feito turístico máis aló da costa e as grandes cidades, como son o turismo de interior, enogastronómico ou o ecoturismo.

Liñas de actuación

  1. Potenciar estratexias de promoción turística diferenciadas segundo tipoloxía de mercados .emisores
  2. Desenvolver unha proposta de valor singular, dinámica e competitiva.
  3. Desenvolver un modelo de intelixencia turística baseado nos datos.
  4. Reforzamento da estratexia de mercadotecnia dixital.