Eixo 3: Transformación competitiva

Un país turístico como España debe manter a súa esixencia competitiva, e adaptarse ás regras que o mercado impón en cada momento. Por tanto, a Estratexia de Turismo Sustentable de España 2030 deberá incorporar un eixo de transformación competitiva que impulse o conxunto de mecanismos e liñas de acción encamiñados aumentar o PIB turístico.

Liñas de actuación

  1. Fortalecer o ecosistema público-privado de impulso á transformación competitiva.
  2. Despregar unha estratexia dixital para o sector turismo.
  3. Desenvolver as normas públicas para a transformación dixital.
  4. Impulsar a adaptación da regulación existente á nova contorna turística.